Regulamin 

Ogólne warunki konferencji organizowanych przez DE Group Sp. z o.o.:
1. POSTANOWIENIA OGÓLNE
1. Pojęcia użyte w Regulaminie oznaczają:
a) Regulamin – niniejszy dokument określający zasady i warunki Konferencji, określający prawa i obowiązki Organizatora i Uczestnika,
b) Konferencja – spotkanie zorganizowane przez DE Group Sp. Z o.o. we współpracy z Partnerami Konferencji  z podaniem daty oraz miejsca spotkania. Spotkania organizowane są w celu omówienia konkretnej tematyki, a udział w nim może wziąć każda osoba, która spełnia określone warunki uczestnictwa, na zasadach określonych w Regulaminie,
c) Organizator – DE Group Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Marszałkowskiej 34/50/22, kod pocztowy 00-550, REGON 366165631, NIP 7010645765, zarejestrowaną w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000655015, o kapitale zakładowym w wysokości 5 000,00 złotych.
d) Uczestnik – osoba fizyczna, która dokonała Rejestracji (której dane wskazane są w Formularzu Rejestracyjnym przekazanym Organizatorowi), przeczytała oraz akceptuje postanowienia Regulaminu.
e) Osoba trzecia – osoba fizyczna, osoba prawna albo jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej w rozumieniu przepisów prawa polskiego inna niż Organizator czy Uczestnik,
f) Polityka Prywatności - określa sposób przetwarzania danych osobowych Uczestników. Polityka Prywatności stanowi załącznik do Regulaminu, który dostępny jest pod adresem: http://info.cionet.com/politykaprywatnosci
g) Rejestracja – czynność dokonywana w celu zgłoszenia Uczestnika do udziału w Konferencji za pomocą Formularza Rejestracyjnego znajdującego się na stronie wydarzenia,
h) Formularz Rejestracyjny – formularz dostępny na stronie internetowej wydarzenia, za pomocą którego następuje Rejestracja, 
i) Siła wyższa – zdarzenie zewnętrzne, nie dające się przewidzieć, o charakterze przypadkowym lub naturalnym (żywiołowym), jak np.: pożar, wybuch, awaria zasilania, trzęsienie ziemi, powódź, oberwanie chmury, zamieszki, działania organów cywilnych lub wojskowych, wojna, akty terroryzmu (w tym cyberataki),

j)Partnerzy Konferencji  – partnerzy biznesowi Konferencji, których lista udostępniona jest na stronie internetowej wydarzenia: https://www.digitalexcellence.pl/platformevo 

2. REJESTRACJA
Rejestracja może być dokonana poprzez wypełnienie formularza rejestracyjnego dostępnego na stronie internetowej  Konferencji.
3. CENA ZA UDZIAŁ
Udział w Konferencji jest bezpłatny.
4. ZASADY UDZIAŁU W KONFERENCJI I PRZEBIEG
1. Program spotkania oraz lista Partnerów biznesowych danej Konferencji jest dostępna na stronie internetowej Konferencji.
2. Uczestnicy nie otrzymują certyfikatów udziału w Konferencji.
3. Warunkiem udziału w Konferencji jest Rejestracja, przeczytanie oraz akceptacja Regulaminu.
4. Zgłoszenia do udziału w Konferencji przyjmujemy na przeddzień Konferencji lub do momentu wyczerpania puli wolnych miejsc.
5. Potwierdzeniem udziału w Konferencji jest przyjęcie zgłoszenia przez Organizatora. 
6. Organizator ma prawo odmówić przyjęcia zgłoszenia udziału w Konferencji Uczestnika. Odmowa może nastąpić z przyczyn formalnych (brak kompletnych wymaganych danych rejestracyjnych lub dane nieprawdziwe), regulaminowych (zgłoszenie udziału osób spoza grupy docelowej) lub w przypadku braku dostępnych miejsc na dane wydarzenie. W ww. przypadkach zgłoszenie może zostać odrzucone lub cofnięte. W przypadku braków formalnych Uczestnik każdorazowo jest proszony o uzupełnienie danych celem umożliwienia  prawidłowego przebiegu Rejestracji.
7. W materiałach, które dotyczą relacji z Konferencji, w tym na zdjęciach, nagraniach audio-video i transkryptach może zostać utrwalony wizerunek Uczestnika. Organizator ma prawo wykorzystywać materiały z wizerunkiem Uczestnika w celach marketingowych i promocyjnych w kontekście Konferencji. Uczestnik, który nie życzy sobie publikacji przedstawiającej wyłącznie jego/jej wizerunek na zdjęciu/nagraniu lub fragmencie transkryptu proszony jest o wysłanie e-maila na adres mojedane@cionet.com'
8. Uczestnik zobowiązuje się do posługiwania się prawdziwymi, tj. zgodnymi ze stanem faktycznym i prawnym danymi, w tym danymi osobowymi, co do których ma pełne prawo do posługiwania się nimi.
9. Uczestnik zobowiązany jest do udziału w Konferencji w sposób nieprowadzący do utrudniania lub zakłócania przeprowadzenia Konferencji oraz niepodejmowania jakichkolwiek działań, które są niezgodne z przepisami powszechnie obowiązującego prawa bądź dobrymi obyczajami, a także naruszających dobra osobiste innych Uczestników, Osób trzecich lub uzasadnione interesy Organizatora albo innych Uczestników lub Osób trzecich.
10. Organizator może prowadzić i publikować statystyki dotyczące Konferencji.
11. Organizator może pytać Uczestników o ogólną opinię i poziom zadowolenia z przeprowadzonej Konferencji, w tym organizacji oraz sposobu zapisu. Opinie mogą być zbierane w formie pytań, telefonicznie lub w postaci krótkich ankiet dostępnych w formie papierowej lub elektronicznej.
12. Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w programie Konferencji i nie może to stanowić podstawy do kierowania roszczeń finansowych.
13. Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania Konferencji w przypadku zaistnienia zdarzeń losowych niezależnych od Organizatora. W przypadku odwołania Konferencji, informacja o tym fakcie zostanie przekazana zgłoszonym Uczestnikom.
14. Organizator nie ma wpływu na to w jaki sposób Uczestnik wykorzysta wiedzę i umiejętności nabyte w czasie Konferencji.
5. ODPOWIEDZIALNOŚĆ
1. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za:
a) niepoprawnie wpisane dane przez Uczestnika,
b) brak dostępu do sieci Internet uniemożliwiające dokonanie Rejestracji albo ograniczenia w jego dostępności,
c) brak możliwości dojazdu Uczestnika na Konferencję
d) poniesione szkody jak i utracone korzyści przez Uczestnika lub osoby trzecie, które spowodowane zostały na skutek podania nieprawdziwych danych przez osobę dokonującą Rejestracji;
e) poniesione szkody jak i utracone korzyści przez Uczestnika lub osoby trzecie, które spowodowane zostały na skutek działania lub zaniechania osób trzecich, na które nie miał wpływu Organizator,
f) poniesione szkody jak i utracone korzyści przez Uczestnika lub osoby trzecie, które spowodowane zostały na skutek odwołania Konferencji przez Organizatora w wyniku siły wyższej (zdarzenia losowe, na które nie miał wpływu Organizator).
2. Uczestnik na własne ryzyko i na własną odpowiedzialność bierze udział w Konferencji.
6. PRZETWARZANIE I OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH
Dane osobowe Uczestników przetwarzane są w celach i na zasadach określonych w Polityce Prywatności.
7. WŁASNOŚĆ INTELEKTUALNA I PRAWA AUTORSKIE
1. Organizator informuje, że na Konferencję składają się chronione prawem autorskim dokumenty, znaki towarowe oraz inne materiały w tym tytuł, program, strona www, układ, loga, grafiki, zdjęcia, pliki audio i video. Wykorzystywane do promocji Konferencji materiały, jak i prezentacje przysługują Organizatorowi albo osobie trzeciej (jeśli zostało tak oznaczone) i są prawnie chronione.
2. Uczestnicy zobowiązują się do wykorzystywania wszystkich prezentowanych na Konferencji materiałów wyłącznie w zakresie własnego użytku osobistego. Powyższe oznaczenia i materiały nie mogą być wykorzystywane do celów komercyjnych bez pisemnej zgody Organizatora albo osoby trzeciej będącej właścicielem praw. Uczestnicy ponoszą całkowitą odpowiedzialność za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku ich sprzecznego z powyższym zastrzeżeniem zachowania.
3. Uczestnikowi ani żadnej osobie trzeciej nie wolno usuwać, zakrywać, uniemożliwiać odczytanie ani zmieniać znaków towarowych, informacji o prawach autorskich lub innych oznaczeń dotyczących praw własności zawartych w jakichkolwiek materiałach dotyczących Konferencji.
8. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
Organizator udostępnia treść Regulaminu przed dokonaniem Rejestracji.
  1. Regulamin może zostać okazany także w inny sposób, na indywidualne żądanie Uczestnika lub Osoby trzeciej, jeżeli występuje problem z wyświetleniem bądź przeczytaniem Regulaminu. W tym celu prosimy o kontakt.
  2. Organizator zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w Regulaminie.
  3. Każdy nowy regulamin obowiązuje dla osób, które nie zapisały się jeszcze na Konferencję lub zaakceptowały nowy regulamin.
  4. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie mają zastosowanie odpowiednie przepisy prawa polskiego.
  5. W razie zmiany lub unieważnienia wskutek prawomocnego orzeczenia sądu, któregokolwiek z postanowień Regulaminu, pozostałe jego postanowienia pozostają w mocy.
  6. Wszelkie spory pomiędzy Organizatorem będą rozstrzygane najpierw ugodowo, a następnie przez sąd właściwy miejscowo dla siedziby Organizatora.
  7. Polityka Prywatności stanowi integralną część Regulaminu. Do zmian treści Polityki Prywatności stosuje się odpowiednio postanowienia dotyczące zmiany Regulaminu.