Regulamin 

 

Ogólne warunki konferencji organizowanych przez DE Group Sp. z o.o.
  1. POSTANOWIENIA OGÓLNE
1. Pojęcia użyte w Regulaminie oznaczają:
a) Regulamin – niniejszy dokument określający zasady i warunki Konferencji, określający prawa i obowiązki Organizatora i Uczestnika,
b) Konferencja – spotkanie zorganizowane przez DE Group Sp. Z o.o. z podaniem daty oraz miejsca spotkania. Spotkania organizowane są w celu omówienia konkretnej tematyki, a udział w nim może wziąć każda osoba, która spełnia określone warunki uczestnictwa, na zasadach określonych w Regulaminie,
c) Organizator – DE Group Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Marszałkowskiej 34/50/22, kod pocztowy 00-550, REGON 366165631, NIP 7010645765, zarejestrowaną w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000655015, o kapitale zakładowym w wysokości 5 000,00 złotych.
d) Uczestnik – osoba fizyczna, która dokonała Rejestracji, przeczytała oraz akceptuje postanowienia Regulaminu.
e) Osoba trzecia – osoba fizyczna, osoba prawna albo jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej w rozumieniu przepisów prawa polskiego inna niż Organizator czy Uczestnik,
f) Polityka Prywatności - określa sposób przetwarzania danych osobowych Uczestników. Polityka Prywatności stanowi załącznik do Regulaminu, który dostępny jest pod adresem: http://info.cionet.com/politykaprywatnosci
g) Rejestracja – czynność dokonywana w celu zgłoszenia Uczestnika do udziału w Konferencji,
h) Formularz Rejestracyjny – dokument według wzoru, skutecznie dostarczony do Organizatora w postaci elektronicznej,
i) Siła wyższa – zdarzenie zewnętrzne, nie dające się przewidzieć, o charakterze przypadkowym lub naturalnym (żywiołowym), jak np.: pożar, wybuch, awaria zasilania, trzęsienie ziemi, powódź, oberwanie chmury, zamieszki, działania organów cywilnych lub wojskowych, wojna, akty terroryzmu (w tym cyberataki),
2. REJESTRACJA
Rejestracja może być dokonana poprzez wypełnienie formularza rejestracyjnego dostępnego na stronie internetowej danej Konferencji.
3. CENA ZA UDZIAŁ
Udział w Konferencji jest bezpłatny.
4. ZASADY UDZIAŁU W KONFERENCJI I PRZEBIEG
1. Program spotkania oraz lista partnerów biznesowych danej Konferencji jest dostępna na stronie internetowej Konferencji.
2. Uczestnicy nie otrzymują certyfikatów udziału w Konferencji.
3. Warunkiem udziału w Konferencji jest Rejestracja, przeczytanie oraz akceptacja Regulaminu.
4. Zgłoszenia do udziału w Konferencji przyjmujemy na przeddzień Konferencji lub do momentu wyczerpania puli wolnych miejsc.
5. Potwierdzeniem udziału w Konferencji jest przyjęcie zgłoszenia przez Organizatora. 
6. Organizator zastrzega sobie prawo do odmowy udziału w konferencji Uczestnika bez podania przyczyny. Odmowa może nastąpić z przyczyn formalnych (brak kompletnych wymaganych danych rejestracyjnych lub dane nieprawdziwe), regulaminowych (zgłoszenie udziału osób spoza grupy docelowej), w przypadku braku dostępnych miejsc na dane wydarzenie. W/w przypadkach zgłoszenie może zostać odrzucone lub cofnięte. W przypadku braków formalnych uczestnik każdorazowo jest proszony o uzupełnienie danych celem umożliwienia  prawidłowego przebiegu rejestracji.
7. Uczestnik zgadza się wykorzystanie swojego wizerunku w materiałach, które dotyczą relacji z Konferencji, w tym na wykonywanie zdjęć , nagrań audio-video i transkryptów. Organizator ma prawo wykorzystywać materiały z wizerunkiem Uczestnika w celach marketingowych i promocyjnych w kontekście Konferencji. Uczestnik, który nie życzy sobie publikacji przedstawiającej wyłącznie jego/jej wizerunek na zdjęciu/nagraniu lub fragmencie transkryptu proszony jest o wysłanie e-maila na adres mojedane@cionet.com'
8. Uczestnik zobowiązuje się do posługiwania się prawdziwymi, tj. zgodnymi ze stanem faktycznym i prawnym danymi, w tym danymi osobowymi, co do których ma pełne prawo do posługiwania się nimi.
9. Uczestnik zobowiązany jest do udziału w Konferencji w sposób nieprowadzący do utrudniania lub zakłócania przeprowadzenia Konferencji oraz niepodejmowania jakichkolwiek działań, które są niezgodne z przepisami powszechnie obowiązującego prawa bądź dobrymi obyczajami, a także naruszających dobra osobiste innych Uczestników, osób trzecich lub uzasadnione interesy Organizatora albo innych Uczestników lub osób trzecich.
10. Organizator może prowadzić i publikować statystyki dotyczące Konferencji.
11. Organizator może pytać Uczestników o ogólną opinię i poziom zadowolenia z przeprowadzonej Konferencji, w tym organizacji oraz sposobu zapisu. Opinie mogą być zbierane w formie pytań, telefonicznie lub w postaci krótkich ankiet dostępnych w formie papierowej lub elektronicznej.
12. Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w programie Konferencji i nie może to stanowić podstawy do kierowania roszczeń finansowych.
13. Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania Konferencji w przypadku zaistnienia zdarzeń losowych niezależnych od Organizatora. W przypadku odwołania Konferencji, informacja o tym fakcie zostanie przekazana zgłoszonym Uczestnikom.
14. Organizator nie ma wpływu na to w jaki sposób Uczestnik wykorzysta wiedzę i umiejętności nabyte w czasie Konferencji.
5. ODPOWIEDZIALNOŚĆ
1. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za:
a) niepoprawnie wpisane dane przez Uczestnika,
b) brak dostępu do sieci Internet uniemożliwiające dokonanie Rejestracji albo ograniczenia w jego dostępności,
c) brak możliwości dojazdu Uczestnika na Konferencję
d) poniesione szkody jak i utracone korzyści przez Uczestnika lub osoby trzecie, które spowodowane zostały na skutek podania nieprawdziwych danych przez osobę dokonującą Rejestracji;
e) poniesione szkody jak i utracone korzyści przez Uczestnika lub osoby trzecie, które spowodowane zostały na skutek działania lub zaniechania osób trzecich, na które nie miał wpływu Organizator,
f) poniesione szkody jak i utracone korzyści przez Uczestnika lub osoby trzecie, które spowodowane zostały na skutek odwołania Konferencji przez Organizatora w wyniku siły wyższej (zdarzenia losowe, na które nie miał wpływu Organizator).
2. Uczestnik na własne ryzyko i na własną odpowiedzialność bierze udział w Konferencji.
6. PRZETWARZANIE I OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH
Administratorem danych jest Organizator. Organizator przetwarza dane osobowe Uczestników w celach i na zasadach określonych w Polityce Prywatności.
7. WŁASNOŚĆ INTELEKTUALNA I PRAWA AUTORSKIE
1. Organizator informuje, że na Konferencję składają się chronione prawem autorskim dokumenty, znaki towarowe oraz inne materiały w tym tytuł, program, strona www, układ, loga, grafiki, zdjęcia, pliki audio i video. Wykorzystywane do promocji Konferencji materiały, jak i prezentacje przysługują Organizatorowi albo osobie trzeciej (jeśli zostało tak oznaczone) i są prawnie chronione.
2. Uczestnicy zobowiązują się do wykorzystywania wszystkich prezentowanych na Konferencji materiałów wyłącznie w zakresie własnego użytku osobistego. Powyższe oznaczenia i materiały nie mogą być wykorzystywane do celów komercyjnych bez pisemnej zgody Organizatora albo osoby trzeciej będącej właścicielem praw. Uczestnicy ponoszą całkowitą odpowiedzialność za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku ich sprzecznego z powyższym zastrzeżeniem zachowania.
3. Uczestnikowi ani żadnej osobie trzeciej nie wolno usuwać, zakrywać, uniemożliwiać odczytanie ani zmieniać znaków towarowych, informacji o prawach autorskich lub innych oznaczeń dotyczących praw własności zawartych w jakichkolwiek materiałach dotyczących Konferencji.
8. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
Organizator udostępnia treść Regulaminu przed dokonaniem Rejestracji.
  1. Regulamin może zostać okazany także w inny sposób, na indywidualne żądanie Uczestnika lub osoby trzeciej, jeżeli występuje problem z wyświetleniem bądź przeczytaniem Regulaminu. W tym celu prosimy o kontakt.
  2. Organizator zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w Regulaminie.
  3. Każdy nowy regulamin obowiązuje dla osób, które nie zapisały się jeszcze na Konferencję lub zaakceptowały nowy regulamin.
  4. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie mają zastosowanie odpowiednie przepisy prawa polskiego.
  5. W razie zmiany lub unieważnienia wskutek prawomocnego orzeczenia sądu, któregokolwiek z postanowień Regulaminu, pozostałe jego postanowienia pozostają w mocy.
  6. Wszelkie spory pomiędzy Organizatorem będą rozstrzygane najpierw ugodowo, a następnie przez sąd właściwy miejscowo dla siedziby Organizatora.
  7. Polityka Prywatności stanowi integralną część Regulaminu. Do zmian treści Polityki Prywatności stosuje się odpowiednio postanowienia dotyczące zmiany Regulaminu.