Polityka Prywatności

 

 1. Definicje

  • Administrator – DE Group Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Marszałkowskiej 34/50/22, kod pocztowy 00-550, REGON 366165631, NIP 7010645765, zarejestrowaną w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000655015, o kapitale zakładowym w wysokości 5 000,00 złotych.
  • Dane osobowe – wszystkie informacje o osobie fizycznej zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania poprzez jeden bądź kilka szczególnych czynników określających fizyczną, fizjologiczną, genetyczną, psychiczną, ekonomiczną, kulturową lub społeczną tożsamość.
  • Polityka – niniejsza Polityka prywatności.
  • RODO – Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.
  • Konferencja – spotkanie zorganizowane przez DE Group Sp. z o.o. z podaniem daty oraz miejsca spotkania. Spotkania organizowane są w celu omówienia konkretnej tematyki, a udział w nim może wziąć każda osoba, która spełnia określone warunki uczestnictwa, na zasadach określonych w Regulaminie.
  • Uczestnik – osoba fizyczna, która dokonała rejestracji na Konferencję.
  • Partnerzy Konferencji – partnerzy biznesowi Organizatora, współpracujący z nim przy organizacji Konferencji, których lista udostępniona jest na stronie internetowej wydarzenia: https://www.digitalexcellence.pl/platformevo 

    

 2. Cele oraz podstawy prawne przetwarzania danych uczestników
  • Dane osobowe Uczestników są przetwarzane:
   • w celu obsługi zgłoszenia Uczestnika i jego udziału w Konferencji – podstawą prawną przetwarzania jest niezbędność do zawarcia i realizacji umowy związanej z udziałem w Konferencji (art. 6 ust. 1 lit. b RODO);
   • w celach analitycznych i statystycznych – podstawą prawną przetwarzania jest uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO) polegający na prowadzeniu analiz aktywności Uczestników w związku uczestnictwem w wydarzeniach organizowanych przez Administratora;
   • w celu ewentualnego ustalenia i dochodzenia roszczeń lub obrony przed nimi – podstawą prawną przetwarzania jest uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO) polegający na ochronie jego praw.
   • w celach marketingowych Administratora, w tym w związku z wyrażeniem zgody na otrzymywanie informacji handlowych drogą elektroniczną od Administratora – podstawą prawną przetwarzania jest uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO) polegający na promowaniu jego działalności.
   • w związku z udostępnieniem danych Partnerom Konferencji:
    • w celach związanych z organizacją i obsługą Konferencji: (m.in. na potrzeby logistyczne, raportowe, rozliczeniowe Administratora i Partnerów Konferencji) – podstawą prawną udostępnienia danych w tym celu będzie uzasadniony interes Administratora oraz Partnerów Konferencji (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), polegający na dokonywaniu czynności w ramach obsługi Konferencji;
    • w celach marketingowych Partnerów Konferencji (w przypadku wyrażenia przez Uczestnika zgody na przesyłanie informacji handlowych drogą elektroniczną przez Partnerów Konferencji) - podstawą prawną udostępnienia danych w tym celu będzie uzasadniony interes Administratora oraz Partnerów Konferencji (art. 6 ust. 1 lit. f RODO) związany z wyrażeniem przez Uczestnika zgody na przesyłanie informacji handlowych drogą elektroniczną przez Partnerów Konferencji.
  • Jeżeli Uczestnik przekazuje Administratorowi jakiekolwiek dane osobowe innych osób (w tym ich imię i nazwisko oraz adres e-mail), może to uczynić jedynie pod warunkiem nienaruszenia przepisów obowiązującego prawa i dóbr osobistych tych osób.
 3. Okres przetwarzania danych osobowych
  • Po zakończeniu Konferencji dane osobowe Uczestnika mogą być przetwarzane, gdy jest to niezbędne do ustalenia i dochodzenia ewentualnych roszczeń lub obrony przed nimi, a po tym czasie jedynie w przypadku i w zakresie, w jakim będą wymagać tego przepisy prawa. Po upływie okresu przetwarzania dane są nieodwracalnie usuwane lub anonimizowane.
 4. Uprawnienia UCZESTNIKA
  • Uczestnikowi przysługuje prawo: dostępu do treści danych oraz żądania ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych oraz prawo wniesienia sprzeciwu względem przetwarzania danych, a także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych.
  • Uczestnik ma prawo zgłoszenia sprzeciwu względem przetwarzania danych dla celów marketingowych, jeśli przetwarzanie odbywa się w związku z uzasadnionym interesem Administratora, a także – z przyczyn związanych ze szczególną sytuacją Uczestnika – w innych przypadkach, gdy postawą prawną przetwarzania danych jest uzasadniony interes Administratora (np. w związku z realizacją celów analitycznych i statystycznych).
 5. Odbiorcy danych
  • Dane osobowe mogą być ujawniane podwykonawcom Administratora, w szczególności podmiotom świadczącym na naszą rzecz usługi wsparcia technicznego, w tym hostingu, a także podmiotom realizującym usługi audytowe i analityczne. Podmioty te nie będą wykorzystywały danych osobowych we własnych celach.
  • Dane osobowe mogą być również ujawniane partnerom Konferencji na zasadach określonych w pkt 2.1.5 powyżej. 
 6. Przekazywanie danych poza EOG
  • Poziom ochrony danych osobowych poza Europejskim Obszarem Gospodarczym (EOG) różni się od tego zapewnianego przez prawo europejskie. Z tego powodu Administrator przekazuje dane osobowe poza EOG tylko wtedy, gdy jest to konieczne, i z zapewnieniem odpowiedniego stopnia ochrony, przede wszystkim poprzez:
   • współpracę z podmiotami przetwarzającymi dane osobowe w państwach, w odniesieniu do których została wydana stosowna decyzja Komisji Europejskiej;
   • stosowanie standardowych klauzul umownych wydanych przez Komisję Europejską;
   • w razie przekazywania danych do USA – współpracę z podmiotami uczestniczącymi w programie Tarcza Prywatności (Privacy Shield), zatwierdzonym decyzją Komisji Europejskiej.
 1. Dane kontaktowe

Kontakt z Administratorem jest możliwy poprzez adres e-mail mojedane@cionet.com lub na adres korespondencyjny Administratora DE Group Sp.z  o.o. ul. Marszałkowska 34/50/22, 00-554 Warszawa.